štvrtok 10. februára 2022

 Hlavné kritéria pri výbere havarijného poistenia


 1. HRANICA TOTÁLNEJ ŠKODY

  Koľko dostanem za svoje auto ak mi ho ukradnú, alebo ostane z neho "šrot" po havárii, by malo byť prvoradým pri výbere poistenia. Poisťovne pri havarijnom poistení hradia škody do výšky tzv. všeobecnej hodnoty vozidla, je to vlastne trhová cena ktorá zodpovedá stavu vozidla pred poistnou udalosťou. Ak cena opravy prekročí všeobecnú hodnotu vozidla (vhv) prehlási poisťovňa že ide o tzv. totálnu škodu. Podľa poisťovne oprava vozidla je ekonomicky neúčelná, náklady na opravu by prekročili hranicu VHV vozidla stanovenú v poistných podmienkach tej ktorej poisťovne :

  - Allianz-Slovenská poisťovňa 90 %
  - Kooperativa poisťovňa 100 %
  - Wüstenrot poisťovňa 80 %

  - Generali Slovensko 85 %
  - Uniqa poisťovňa 100 %
  - Groupama poisťovňa 80 %
  - Komunálna poisťovňa 90 %
  - ČSOB poisťovňa 80 %
  - UNION poisťovňa 85 %

  Tieto percentá, rozhodujú o tom či Vám poisťovňa preplatí celú výšku škody (po odpočítaní spoluúčasti), alebo v prípade totálnej škody sumu Vám ostane "vrak auta" a poisťovňa Vám vyplatí všeobecnú hodnotu zníženú o spoluúčasť a o časovú hodnotu použiteľných dielov z vraku vozidla. 

  Túto finančnú stratu môžete eliminovať poistením typu GAP, ktoré Vám dorovná rozdiel medzi Vašou obstarávacou cenou a plnením z havarijnej poistky (všeobecnej hodnoty vozidla).

 2. ROZSAH POISTENIA, SPOLUÚČASŤ, AKCEPTOVATEĽNÁ NH OPRÁV

  Ďalej odporúčam venovať pozornosť spoluúčasti a výlukám z poistenia (obvykle sú vylúčené pneumatiky, ak nedošlo k inému poškodeniu vozidla a rovnako prepätie, skrat v elektroinštalácii ak nedošlo k požiaru, alebo nie sú viditeľné vonkajšie škody napr. na čalúnení a pod., ale aj úmyselné založenie požiaru, výbušného systému... ) rovnako ako rozsahu poistného krytia - čo je poistené - obvykle sú to riziká živelné - požiar, výbuch, povodeň... havarijné - stret vozidiel, náraz vozidla, ...a krádeže - poškodenie vozidla, vandalizmus, odcudzenie časti vozidla - pri týchto škodách je potrebné VŽDY VOLAŤ NA MIESTE POLÍCIU.

  Spoluúčasť je podiel ktorým sa podieľate na každej škode na Vašom vozidle. Uvádza sa v percentách, alebo pevnou sumou.  Štandard je spoluúčasť vyčíslená percentom podielu na oprave škody, najbežnejšie je to 5% a zároveň je tento %-lny podiel limitovaný minimálnou sumou najmenej od 65/18/15/165/166,-Eur, ale sú aj produkty s pevne vyčíslenou spoluúčasťou 100,-/150,-/200,-... Eur, alebo aj s nulovou spoluúčasťou.

 3. BONUS – MALUS

  Rovnako odporúčam zvážiť medzi poistením ktoré Vás odmeňuje ak nemáte žiadne škody - bonusové poistenie - ale aj trestá za Vami spôsobenú škodu navýšením poistného – MALUS - (podľa podmienok a výšky zavinených škôd od 10% až do 75 % pôvodného poistného) a bezbonusové poistenie kde nehodovosť neovplyvňuje výšku poistného na nasledujúce obdobie. Pri firemných/referentských autách s viacerými používateľmi odporúčam nebonusové produkty.


Cenu poistného každá poisťovňa určuje na základe vlastných kritérií, preto kým u jednej poisťovne je daná značka/typ mv, považovaný za nadštandardný (nie výbavou ale hlavne cenou opravy a náhradných dielov) u inej poisťovne je tento typ poisťovaný za zvýhodnenú sadzbu. Ceny ovplyvňuje výrazne vek držiteľa/vodiča, región jeho história zavinených škôd a región kde je auto prihlásené. Sadzby poistného sa dnes pohybujú v rozsahu podľa typu poistenia od cca 1,8 % do cca 2,5 % z novej ceny auta.


Podpisom/akceptovaním poistnej zmluvy zaplatením (online) potvrdzujete, že ste sa oboznámili aj s poistnými podmienkami, ktoré obsahujú nielen rozsah Vašich nárokov pri škode, ale aj Vaše povinnosti, preto neodporúčam uzatvárať poistenie bez toho aby ste ich neprečítali.

A na koniec otázka : Do akého veku auta sa mi oplatí havarijné poistenie ?
A odpoveď : Neoplatí sa len vtedy, ak máte pripravenú finančnú rezervu vo výške trhovej ceny mv na jeho spojazdnenie v prípade škody.

streda 9. februára 2022

Stále si vyberáte PZP len podľa ceny ?

Aj keď toto poistenie prioritne odškodňuje škody, ktoré ste spôsobili Vy, je nepríjemné ostať z nepojazdným vozidlom a zháňať odťahovú službu. 

Vo väčšine produktov Povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu je aj v základnom poistení predplatený príchod asistenčnej služby a prípadný odťah zväčša do najbližšieho servisu schopného spojazdniť Vaše auto. 

V základných podmienkach asistencie  je  buď uvedený limit vzdialenosti odťahu, alebo finančná výška predplateného balíka služieb.  Je však treba pripomenúť že asistencia si účtuje km od odchodu zo svojej základne k Vám, takže finančný limit cca 50-70€ ľahko prekročí, ak ste havaroval mimo bydliska, pred Vaším požadovaným cieľovým miestom.
 
Ak jazdíte nielen v svojom okrese, ale pracovne, či za rekreáciou aj mimo svojho regiónu je dobré zamerať sa na  podmienky asistenčných služieb v poistení.  
Hlavne ak jazdíte aj za hranice Slovenska, Vás bude zaujímať že existujú produkty kde je možné vybrať si vyšší modul asistenčných služieb. Ten Vám zabezpečí nielen vyššie plnenie pri spôsobenej škode , ale aj právne poradenstvo v zahraničí a zaplatí prípadný odťah Vášho nepojazdného auta, resp. jeho repatriáciu až na Slovensko a to nielen pri havárii, ale aj pri poruche. 

Určite je nepríjemné  ostať niekde s nepojazdným vozidlom a poteší ak Vám asistencia po telefóne pomôže nielen s odťahom Vášho vozidla, ale aj Vám nájde a zaplatí ubytovanie počas opravy Vášho auta, prípadne zabezpečí Vám zaplatí cestu do cieľového miesta, alebo zaplatí náhradné vozidlo a to nielen pri havárii, ale aj pri poruche Vášho vozidla.

Preto ak jazdíte často aj do zahraničia je vhodné zvážiť svoje priority a  ponuku produktov a  nad výberom povinného zmluvného poistenia porozmýšľať, určite stojí za to  ak Vám Vaše poistenie pomôže v nepríjemných a stresujúcich situáciách.

sobota 1. januára 2022

Poisťovací agent Vám pomôže nielen pri výbere poistenia.


Poisťovací agent – samostatný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia.


V médiách je často poisťovací agent vykresľovaný ako ten „zlý“ čo sa nabaľuje na poistení a zvyšuje jeho cenu. Je to však poľutovaniahodný omyl.
   Poisťovací agent, resp. podľa nového názvoslovia  samostatný finančný agent (SFA)  v sektore poistenia a zaistenia je sprostredkovateľ ktorého platia poisťovne za predaj produktov na základe zmlúv a nie klienti. 
  Na rozdiel od viazaného finančného agenta, resp. viazaného sprostredkovateľa pracujúceho pre jednu poisťovňu má v  portfóliu viacero konkurenčných produktov rovnakého typu a teda klient má možnosť výberu bez toho aby sám obiehal poisťovne.

Poisťovací agent vykonáva pre klienta sprostredkovanie poistenia čo nezahŕňa len predaj poistiek. Rozsah sprostredkovania presne definuje Zákon o finančnom sprostredkovaní  č. 186/2009 Z. z.: 
-predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy, uzavieranie zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby
-poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy
-spolupráca pri správe zmluvy
-spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov
-zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz poistného rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými produktmi.

Každý sprostredkovateľ musí spĺňať aspoň jednu z týchto činností, samozrejme že v rámci kvality služieb klient rýchlo zistí či ho poisťovák pri pokuse oznámiť škodu odbije s tým aby otravoval poisťovňu, alebo mu asistuje pri hlásení škody, obhliadke a uplatňovaní finančných nárokov. 

Pridanou hodnotou SFA a jeho profesionálnych podriadených agentov je okrem   aktuálnych informácií o akciách a produktových novinkách jednotlivých poisťovní   samozrejme prax a skúsenosti nielen z predaja ale aj z postupov pri likvidácií škôd

Uzatvorením poistnej zmluvy klienta s poisťovateľom teda činnosť poisťovacieho agenta  zďaleka nekončí a je klientovi nápomocný aj v oblasti správy poistenia resp. pri riešení vzniku poistnej udalosti.
Využitie služieb samostatného finančného agenta vôbec nezdražuje poistenie, ba naopak v prípade malých a stredných firiem jednanie s poisťovňami prostredníctvom SFA zvyšuje ich pozíciu a konkurencia výberu produktov zase znižuje cenu poistenia

   Najdôležitejšiou  výhodou je však prehľad naprieč poistnými produktami a doporučenie takých, ktoré spĺňajú požiadavky klienta nielen v cene, ale aj v rozsahu poistenia.

Poisťovací agent  musí spĺňať zákonom stanovené podmienky týkajúce sa vzdelania, dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti, ktorú musí raz za štyri roky preukazovať pred dozorujúcim orgánom (NBS).