streda 2. mája 2012

Sporenie vs. poistenie

Sporenie vs. poistenie

To čo robí životné poistenie naozaj  poistením a čím sa zásadne odlišuje od sporenia nie sú len  riziká pre pozostalých (odškodnenie v prípade smrti ) ale hlavne  riziko s benefitom pre poisteného  - oslobodenie od platenia poistného   v prípade úrazu, alebo choroby následkom ktorej je invalidita -  vtedy  poisťovňa za poistníka/poisteného  „platí“ poistné  pri zachovaní všetkých nárokov v zmluve.


V prípade akéhokoľvek sporenia  resp. pravidelného investovania do fondov Vás samozrejme nikto od pravidelnej platby neoslobodí  a  strata schopnosti pracovať  pravdepodobne zabráni dosiahnuť dlhodobé ciele pravidelného sporenia/investovania. 

V prípade ak  posudkový lekár Sociálnej poisťovne  ohodnotí  stratu pracovnej schopnosti nad 70% ( bývalý plný invalidný dôchodok ) bude poisťovňa za Vás platiť poistné ( v niektorých produktoch je táto hranica nižšia, záleží od podmienok poisťovne ). Pri invalidite následkom choroby je v poistných produktoch obvykle ochranná lehota 2 rokov. Samozrejme poisťovňa  oslobodí od platenia poisteného/poistníka  len pri chorobe ktorá nebola diagnostikovaná pred uzatvorením poistenia.   

Nie vo všetkých produktoch životného poistenia je oslobodenie od platenia pri priznaní invalidného dôchodku  súčasťou základných rizík (smrť a dožitie), v niektorých ( hlavne  investičných typoch ) je nutné ho pripoistiť. U  „detských“ poistiek je dôležité vyhľadávať zmluvy s dvoma dospelými osobami na ktorých sa toto riziko vzťahuje a zároveň riziko oslobodenia od platenia zmluvy v prípade smrti  jedného rodičov. Takéto typy poistiek sú na trhu v súčasnosti  zriedkavosťou, ale stále sa vyskytujú a naozaj  spĺňajú názov – POISTENIE.

Bez tohto rizika nedoporučujem  uzatvárať  žiadne životné poistenie, hoci  niektorí sprostredkovatelia v snahe „ušetriť peniaze klientov“ ponúkajú produkty aj  bez tohto rizika. Len na ilustráciu v minulom roku priznala Sociálna poisťovňa cca 25.000 invalidných dávok a v tomto roku je ich predpoklad ešte vyšší.